ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF LANDSCAPES WITH THE PURPOSE OF SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Section

Geoecology

Title

ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF LANDSCAPES WITH THE PURPOSE OF SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Сontributors

S. V. Suslov, Ph. D. (Geography), doctoral candidate, State University of Land Use Planning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

M. A. Khrustalyova, senior research associate, Lomonosov Moscow State University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

L. P. Gruzdeva, Ph. D. (Geography), Dr. Habil., Professor, Head of the department, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

V. S. Gruzdev, Ph. D. (Biology), Dr. Habil, Professor, Head of the department. State University of Land Use Planning

Abstract

Ecological-geochemical expeditionary, stationary, laboratory studies of landscape components are relevant very much in the 21st century, i.e. during the rapid development of scientific and technological progress, they have scientific, practical significance and are aimed at determining the number of chemical elements contained in their components. To assess the ecological state of the components of landscapes, the authors used a modern landscape-geochemical method of investigation, which is important to take into account at present in connection with the active human impact on the nature of landscapes. When assessing the ecological state of landscape components, it is necessary to take into consideration the results of their chemical analyzes that identify migration routes, accumulate sources of pollution, reduce the degree of negative impact on landscapes by developing, introducing new innovations to preserve health and prolong people's lives.

Keywords

landscapes, elements, migration, accumulation, pollution, ecology, protection, monitoring, introduction of new innovations.

References

1.  Annenskaya G. N., Zhuchkova V.K, Kalinina V. R., Mamai I. I., Nizovtsev V. A., Khrustalyova M. A., Tseselchuk Yu. N. Landshafty Moskovskoy oblasti i ikh sovremennoye sostoyaniye [Landscapes of the Moscow Region and their current state] Smolensk: Publishing House of SSU, 1997. 296 p. (in Russian)

2.  Khrustalyova M. A. Ekobiogeokhimiya landshaftov [Ecobiogeochemistry of landscapes]. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken. Deutschland. 2015. 352 p. (in Russian)

3.  Khrustalyova M. A. Vodopolzovaniye i ekologiya. Predupredit i zashchitit [Water use and ecology. Warn and protect]. Water Magazine. Moscow», Typography Mospaligraf», 2012. No 9. P. 56—60. (in Russian)

4.  Khrustalyova M. A. Analiticheskiye metody issledovany v landshaftovedenii [Analytical methods of research in landscape science]. Moscow, Tehpoligratsentrr, 2003. P. 88. (in Russian)

5.  Khrustalyova M. A. Ekologicheskiye problemy prirodnykh i antropogennykh landshaftov. — Prirodnoresursny potentsial, ekologiya i ustoychivoye razvitiye regionov Rossii // Materialy Khll Mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konf. MNITs PGSKhA. [Ecological problems of natural and anthropogenic landscapes. Natural Resource Potential, Ecology and Sustainable Development of Russian Regions. Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conf. CICU of the FSU.]. Penza: RIO of PSPA, 2014, P. 94—97. (in Russian)

6.  Yablokov A. V., Ostroumov S. A. Urovni okhrany zhivoy prirody [Levels of wildlife protection]. Moscow, Nauka, 1985. 175 p. (in Russian)

7.  Khrustalyova M. A. Ekobiogeokhimicheskiye issledovaniya morennykh landshaftov. Problemy botaniki Yuzhnoy Sibiri i Mongolii S. 494—500. Sbornik nauchnykh statey po materialam XV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Barnaul, 23—26 maya 2016 g). [Ecobiogeochemical studies of morainic landscapes. Problems of Botany of Southern Siberia and Mongolia]. P. 494—500. Collection of scientific articles on the materials of the XVInternational Scientific and Practical Conference (Barnaul, May 23—26, 2016). Barnaul, Publishing house of the Altai State University, 2016. P. 494—500. (in Russian)

8.  Khrustalyova M. A., Suslov S. V., Gruzdeva L. P., Gruzdev V. S. Ekologobiogeokhimicheskiye issledovaniya landshaftov morennykh ravnin // Geografiya i ekologiya: nauchnoye tvorchestvo, mezhdistsiplinarnost, obrazovatelnye tekhnologii: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Ecological biogeochemical studies of morainic plains landscapes] // Geography and ecology: scientific creativity, interdisciplinarity, educational technologies: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Moscow, IUU MGOU, 2017. P. 170—173. (in Russian)

9.  Ostroumov S. A. Gidrobionty v samoochishchenii vod i biogennoy migratsii elementov [Hydrobionts in self-purification of waters and biogenic migration of elements]. Moscow, Max-Press, 2008. 200 p. (in Russian)

10.       Khrustalyova M. A. Innovatsii v sovremennykh fiziko-geograficheskikh issledovaniyakh // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Innovations in modern physical and geographical studies. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference.] Nizhny Novgorod. OOO Printing house “Volga Region”. 2012. P. 25—28. (in Russian)

11.       Gruzdeva L. P., Suslov S. V., Gruzdev V. S., Khrustalyova M. A. Problemy zarastaniya vodokhranilishch v basseyne Volzhskoy i Moskvoretskoy vodokhozyaystvennykh sistem // Vestnik Mezhdunarodnoy Akademii Nauk (Russkaya Sektsiya) [Problems of overgrowing of reservoirs in the Volga and Moskvoretsky water management systems] // Bulletin of the International Academy of Sciences (Russian Section)] Moscow, 2017. P. 97—100. (in Russian)