SEASONAL CHANGES IN THE WHITE SEA ZONING

Section

Physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry

Title

SEASONAL CHANGES IN THE WHITE SEA ZONING

Сontributors

N. N. Ruzhnikova, Junior research scientist,

V. B. Korobov, Ph. D. (Geography), Dr. Habil.,

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Northern Branch

Abstract

In the article the issues of the research of change of borders of seasonal zoning of the water area of the sea for determination of scales of this variability are considered. Zoning, including thematic one, is usually done using long-term data, in accordance with which variables are calculated. Herewith, the multi-scale variability of these indicators is not explicitly taken into account. For example, the White Sea shows that its seasonal zoning significantly varies both from season to season and from zoning, carried out at the average values. The quantitative assessment of these differences, exceeding 50 % of the water area of the sea, is given in the paper.

It is specified that the seasonal variability of indi-cators, nevertheless, doesn't exert impact on some sites of the water area of the sea which classification remains the same, as well as when carrying out division into districts according to mean annual data.

Keywords

environment, geo-environmental issues, seasonal variability, zoning the water area, ecological intensity.

References

1.  Baranskiy N. N. Izbrannye trudy. Nauchnye printsipy geografii [Selected works. Scientific principles of geography]. Moscow: Mysl’. 1980. Р. 239. (in Russian)

2.  Berg L. S. Ocherki po istorii russkikh geograficheskikh otkryty [Essays on the history of Russian geographical discoveries]. M.-L.: publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1946. Р. 258. (in Russian)

3.  Denisov V. V., Ilyin G. V. Rayonirovaniye akvatory kak instrument optimizatsii prirodopolzovaniya na arkticheskom shelfe [Zoning water areas as a tool for optimization of nature management in the Arctic offshore] // Problems of the Arctic and Antarctic. 2008. No 2 (79). Рp. 134—144. (in Russian)

4.  Zalogin B. S., Kosarev A. N. Morya [Seas] Moscow: Mysl’, 1999. Р. 400. (in Russian)

5.  Kagansky V. L. Osnovnye praktiki i paradigmy rayonirovaniya // Regionalnye issledovaniya [Basic practices and paradigms of ing // Regional studies]. 2003. No. 2. Р. 17—30. (in Russian)

6.  Korobov V. B. O metodologii postroyeniya shkal dlya klassifikatsii prirodnykh obyektov na osnove ballnykh otsenok // Problemy regionalnoy ekologii [On methodology of constructing scales for the classification of natural objects on the basis of scores // Problems of regional ecology.]. 2002. No 4. P. 99—108 (in Russian)

7.  Korobov V. B. Ekologo-geograficheskoye obosnovaniye ekspertnoy otsenki sozdaniya neftyanoy transportnoy infras- truktury severa Timano-Pechorskoy provintsii. // Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora ge- ograficheskikh nauk. [Ecological and geographical justification of the expert assessment of the creation of oil transport infrastructure in the Northern Timan-Pechora Province // The thesis for the degree of Doctor of Geographical Sciences]. Moscow: IG RAS. 2004. Р. 422. (in Russian)

8.  Korobov V. B. Ekspertnye metody v geografii i geoekologii // Izdatelstvo Pomorskogo gosudarstvennogo universiteta. [Expert methods in geography and Geoecology]. Publishing house of Pomor state University. Arkhangelsk. 2008. Р. 244. (in Russian)

9.  Korobov V. B. Nekotorye problemy primeneniya ekspertnykh metodov na praktike // Nauchny dialog Yestestvoznaniye. Ekologiya. Nauki o zemle. [Some problems of the application of expert methods in practice // Scientific dialogue. Science. Ecology. Earth science]. 2013. No 3 (15). Рp. 94—108. (in Russian)

10.       Korobov V. B. Osobennosti provedeniya oprosov pri sozdanii ekspertno-analiticheskikh sistem // Ekonomika, sotsi- ologiya i pravo [Peculiarities of conducting surveys in the creation of the expert-analytical systems // Economics, sociology and law]. 2016. No. 10. P. 39—45. (in Russian)

11.       Korobov V. B., K. A. Seredkin Primeneniye ekspertnykh setey dlya ekologicheskogo rayonirovaniya Belogo morya // Iz- vestiya Rossyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya. [Application of expert networks for environmental zoning of the White Sea // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series]. 2016. No. 3. P. 81—87. (in Russian)

12.       Korobov V. B., Tutygin A. G. Problemy ispolzovaniya metoda analiza iyerarkhy i puti ikh resheniya // Ekonomika i upravleniye [Problems of using the method of analysis of hierarchies and their solutions // Economics and management]. 2016. No. 8. P. 60—65. (in Russian)

13.       Korobov V. B., Tutygin A. G., Smirennikov E. V., Klepikovskiy E. V. Vliyaniye izmeneniya tseli issledovany na otsenku faktorov ekspertami // Arctic Environmental Research [Influence of changes of the purpose of the evaluation factors experts // Arctic Environmental Research]. 2010. No. 1. P. 10—14. (in Russian)

14.       Kochurov B. I. Ekodiagnostika i sbalansirovannoye razvitiye [Ecodiagnostics and balanced development]. Moscow-Smo- lensk: Magenta, 2003. P. 384. (in Russian)

15.       Kochurov B. I., Antipova A. V., Nazarevskiy N. In. Bykova O. Yu., T. G. mitiaeva, Mokrushina L. S., Aksenov A. I. Rayonirovaniye territorii Rossii po stepeni ekologicheskoy napryazhennosti // Izvestiya Rossyskoy akademii nauk. Ser- iya geograficheskaya. [Zoning of the territory of Russia according to the degree of environmental stress // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series]. 1994. No. 1. P. 119—125. (in Russian)

16.       Leshchev V. A., Miskevich I. V., Korobov V. B., Suckers A. S., Sulcova A. L., Khomenko, G. D., Belorukov S. K., Yakovlev A. E. Prostranstvennye osobennosti prilivnoy izmenchivosti gidrologo-gidrokhimicheskikh kharakteristik ustyevoy oblasti reki Severnaya Dvina v zimnyuyu mezhen // Okeanologiya [Spatial characteristics of tidal variability of hydrological-hydrochemical characteristics of the mouth area of the Severnaya Dvina River in the winter low water period // Oceanology]. 2017. Vol. 57. No. 2. P. 303—310. (in Russian)

17.       Matishov G. G., Ivlieva O. V., Bespalova L. A., Krupenko L. V. Ekologo-geografichesky analiz morskogo poberezhya Rostovskoy oblasti // Doklady Akademii nauk. [Eco-geographical analysis of the sea coast in the Rostov Region // Reports of Academy of Sciences]. 2015. No. 1. P. 88—92. (in Russian)

18.       Miskevich I. V. [Assessment of possible pollution emergency oil meso-micropiling the estuaries of the White Sea // Problems of regional ecology.]. 2016. No. 1. P. 26—31. (in Russian)

19.       Nikitin N. P. Arsenyev i ego rol v razvitii ekonomicheskoy geografii v Rossii. — Voprosy geografii. Sb. 10. Ekonom- icheskaya geografiya SSSR [K. I. Arsen’ev and his role in the development of economic geography in Russia. Geography questions. SB. 10. Economic geography of the USSR]. Moscow, 1948. OGIZ. P. 3—40. (in Russian)

20.       Ruzhnikova N. N. Geoekologicheskoye rayonirovaniye akvatorii Belogo morya pri transportirovke neftyanykh uglevo- dorodov // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeny. Severo-Kavkazsky region. Seriya: Yestestvennye nauki. [Geoeco- logical zoning of the White sea during transport of petroleum hydrocarbons // News of higher educational institutions. The North Caucasus region. Series: Natural Sciences]. 2012. No 6 (172). P. 94—98. (in Russian)

21.       Saaty T. L. Prinyatiye resheny pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: analiticheskiye seti. [Decision making with dependence and feedbacks: analytical networks]. Moscow, Book house “LIBROKOM”, 2009. P. 360. (in Russian)

22.       Sistema Belogo morya. T. II. Vodnaya tolshcha i vzaimodeystvuyushchiye s ney atmosfera, kriosfera, rechnoy stok i biosfera / Otv. red. Lisitsyn A. P., red. Nemirovskaya I. A. [The system of the White Sea. V. II. Water column and interacting with it the atmosphere, the cryosphere, river discharge and the biosphere / Ed. ed. Lisitsyn A. P., ed. Ne- mirovskaya I. A.]. Moscow, Scientific world, 2012. P. 784. (in Russian)

23.       Sovga E. E., Zhorov, V. A., Boguslavsky, S. G., Sydney, V. P. Rayonirovaniye akvatorii severo-zapadnoy chasti Cher- nogo morya pri matematicheskom modelirovanii shelfovykh ekosistem // Yekologichna bezpeka pribrezhnoп ta shel- fovoп zon ta kompleksne vikoristannya resursiv shelfu: Zb. nauk. prats. [Zoning the waters of the North-Western part of the Black Sea in the mathematical modeling of the shelf ecosystem // Ecology BEZPEKA pribrezhno Saltovo areas that the complex vikoristannya resursiv shelf: ZB. Sciences.]. 2005. No 12. P. 421—428. (in Russian)

24.       Tikunov V. S. Klassifikatsii v geografii: renessans ili uvyadaniye (Opyt formalnykh klassifikatsy). [Classifications in geography: Renaissance or fading (the Experience of formal classifications).]. Moscow—Smolensk: Smolensk humanitarian University. 1997. P. 367. (in Russian)

25.       Tishkov A. A. Biogeograficheskiye posledstviya prirodnykh i antropogennykh izmeneny klimata // Uspekhi sovremen- noy biologii. [Biogeographical consequences of natural and anthropogenic climate change // Successes of modern biology.] 2011. Vol. 131. No. 4. Pp. 356—366. (in Russian)

26.       Trofimov M. A., Kochurov B. I., Kucheryavenko D. Z., Rubtsov V. A., Bulatov G. N. Podkhody k sostavleniyu kart ekologo-ekonomicheskogo rayonirovaniya regiona // Problemy regionalnoy ekologii. [Approaches to mapping ecological-economic zoning of the region // Problems of regional ecology.]. 2008. No 4. P. 17—23. (in Russian)

27.       Fashchuk D. Ya., Chepalyga L. A., Shaporenko, S. I. Otsenka sostoyaniya morskikh akvatory // Izvestiya Rossyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya. [Assessment of the marine areas // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series]. 1997. No. 6. P. 78—88. (in Russian)

28.       Fashchuk D. Ya., Chicherina O. V., Leonov A. V. Geografo-ekologicheskiye aspekty modelirovaniya sostoyaniya morey // Izvestiya Rossyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya. [Geographical and ecological aspects of modeling the state of the seas // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series]. 2005. No. 2. Pp. 26—37. (in Russian)

29.       Shevchenko V. P. Aerozoli — vliyaniye na osadkonakopleniye i usloviya sredy v Arktike: dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. [Aerosols — influence on sedimentation and environmental conditions in the Arctic: The thesis for the degree of Ph. D. of Geological-mineralogical Sciences]. Moscow, 2000. P. 213. (in Russian)

30.       Shevchenko V. P., Korobov V. B., Lisitsyn A. P., Aleshinskaya A. S., Bogdanova O. Yu., Goryunov N. In., Grishchenko I. V., Dara, O. M., Zavernina N. N., Kurteeva E. I., Novichkova, E. A., Pokrovsky O. S., Sapozhnikov F. V. Pervye dannye o sostave pyli, okrasivshey sneg na Yevropeyskom Severe Rossii v zhelty tsvet (mart 2008 g.) // Doklady Akademii Nauk. [First data on the composition of dust, painting the snow in the European North of Russia yellow (March 2008) // Reports of Academy of Sciences.]. 2010. Vol. 431. No. 5. P. 675—679. (in Russian)