THE SOIL OF EKATERINOVSKY CAPE BURIAL GROUND IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Section

Physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry

Title

THE SOIL OF EKATERINOVSKY CAPE BURIAL GROUND IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Сontributors

A. Yu. Ovchinnikov, Ph. D. (Biology), Institute of Physicochemical and Biological Problems In Soil Science, Russian Academy of Sciences, Deputy Director for science, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

V. M. Alifanov, Ph. D. (Biology), Dr. Habil., Institute of Physicochemical and Biological Problems In Soil Science, Russian Academy of Sciences, Head of the Laboratory of Soil Ecology, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

A. I. Korolev, Ph. D. (History), Samara State University of Social Sciences and Education, Dean of the Department of History, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract

This work represents the results of soil investigation of the unique ar-cheological monument Ekaterinovsky Cape Burial Ground of the Early Eneolithic epoch (the end of the 5th — the beginning of the 4th centuries BC) in the Middle Volga Region. The necropolis Ekaterinovsky Cape is the largest burial of the Volga Region steppe and forest-steppe and in whole Eastern Europe. The epochal affiliation of this monument is determined by the totality of funeral rites and inventory features. The preliminary results make it possible to map out chronological position of the burial ground between the Mariupolsky and Khvalinsky times.

The soil under investigation is typical сhernozems. Their morphological, physical and microbiomorphic properties were studied. The results showed the relation between the soil features and the natural conditions during the ritual burials organization. The burial ground was built under semi arid conditions of the Middle Holocene period. The soil was formed gradually under the impact of natural processes.

Keywords

soil science, archaeology, soil formation, soil parent materials, paleokryomorphic phenomena, the Late Pleistocene period, the Holocene period

References

1.  Izmeneniye klimata i landshaftov za posledniye 65 millionov let (kaynozoy: ot paleotsena do golotsena). Pod red. Pro- fessora A. A. Velichko [Climate and environment changes over the last 65 million years (the Cenozoic Era: from the Paleocene to the Holocene epoch).] Editor-in-Chief Prof. A. A. Velichko. Moscow, GEOS, 1999. 260 p. (in Russian)

2.  Konishchev V. N., Lebedeva-verba M. P., Rogov V. V., Stalina E. E. Kriogenez sovremennykh i pozdnepleystotsenovykh otlozheny Altaya i periglyatsialnykh oblastey Yevropy [Cryogenesis of the modern and Late Pleistocene deposits of the Altai and peryglacial regions of Europe]. Moscow, GEOS, 2005. 133 p. (in Russian)

3.  Demkin V. A., Gugalinskaya L. A., Alekseev A. O., Alifanov V. M., Demkina T. S., Alekseeva T. V., Borisov A. V., Khomutova T. E., Ivannikova L. A., Kabanov P. B., Alekseeva V. A., Kashirskaya N. N., Demkina E. V., Duda V. I., Dmitriev V. V., Suzina N. E., Eltsov M. V., Kalinin P. I. Paleopochvy kak indikatory evolyutsii biosfery [Paleosoils as indicators of the biosphere evolution]. Moscow, NIA Priroda, 2007. 282 р. (in Russian)

4.  Van Vliet-Lanoe B., Vanndenberghe N., Laurent M., Laignel B., Lauriat-Rage A., Louwye S., Mansy J.-L., Mercier D., Hallegouet B., Laga P., Laquement F., Meilliez F., Michel Y., Moguedet G., Vidier J.-P. Palaeogeographic evolution of northwestern Europe during the Upper Cenozoic // Geodiversitas. — 2002. No 24 (3). Р. 511—541.

5.  Svendsen J. I., Alexanderson H., Astakhov V. I., Demidov I., Dowdeswell J. A., Funder S., Gataullin V., Henriksen M., Hjort C., Houmark-Nielsen M., Hubberten H. W., Ingolfsson O., Jakobsson M., Kjaer K. H., Larsen E., Lokrantz H., Lunkka J. P., Lysa A., Mangerud J., Matiouchkov A., Murray A., Moller P., Niessen F., Nikolskaya O., Polyak L., Saarnisto M., Siegert C., Siegert M., Spielhagen R. F., Stein R. Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia // Quaternary Science Reviews. 2004. Vol. 23. Р. 1229—1271.

6.  Demkin V. A. Paleopochvovedeniye i arkheologiya: integratsiya v izuchenii istorii prirody i obshchestva. [Paleopedology and archaeology: integration for study of history of nature and society]. Pushchino: ONTI PNTs RAN, 1997. 213 p. (in Russian)

7.  Gugalinskaya L. A., Alifanov V. M., Berezina N. S., Berezin A. Yu., Hisyametdinova A. A., Popov D. A., Vagapov I. M., Ovchinnikov A. Yu., Kondrashin A. G., RapatskayaK. M. Paleoekologiya pochvoobrazovaniya na finalnopaleoliticheskom poselenii Sholma-I (Privolzhskaya vozvyshennost, Chuvashskoye plato) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Paleoecology of soil formation in the final Paleolithic settlement Sholma-I (the Volga Upland, the Chuvash Plateau)] // Proceedings of the Samara Scientific Center of the RAS. 2010. Vol. 12. No 1 (4). P. 1006—1010. (in Russian)

8.  Ivanov I. V., Aleksandrovsky A. L., Makeev A. O., Bulgakov D. S., Abakumov E. V., Arkhangelskaya T. A., Belobrov V. P., Borisov A. V., Borisova O. K., Vasenev I. I., Velichko A. A., Vodyanitsky Yu. N., Vorobeva G. A., Gagarina E. I., Gerasimenko.P., Goleusov P. V., Goleva A. A., Gubin S. V., Demkin V. A., Demkina E. V., Demkina T. S., Desyatkin R. V., Dmitruk Yu.K., Eltsov M. V., Zaidelman F. R., Zamotaev I. V., Karmanov I. I., Karpachevsky L. O., Kashirskaya N. N., Kovaleva N. O., Kovda I. V., Lisetsky F. N., Lyubimova I. N., Mozharova N. V., Morozova T. D., Pesochina L. S., Prokashev A. M., Rusanova G. V., Skvortsova E. B., Sycheva S. A., Udaltsov S. N., Frid A. S., Khomutova T. E., Khokhlova O. S., Chendev Yu. G., Chizhikova N. P., Yakimov A. S. Evolyutsiya pochv i pochvennogo pokrova. Teoriya, raznoobraziye prirodnoy evolyutsii i antropogennykh transformatsy pochv [Evolution of soils and soil cover. Theory, diversity of natural evolution and anthropogenic transformations of soils]. Moscow, GEOS, 2015. 925 p. (in Russian)

9.  Goleva А. А. Mikrobiomorfnye kompleksy prirodnykh i antropogennykh landshaftov: genezis, geografiya, informat- sionnaya rol [Microbiomorphic analysis as a means for natural and anthropogenic landscape investigation]. Moscow, LKI, URSS, In-t of Geography, 2008. 240 p. (in Russian)

10.       Korolev A. I., Kochkina A. F., Stashenkov D. A. Yekaterinovsky Mys — novy eneolitichesky mogilnik v lesostepnom Povolzhye // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [The Ekaterinovsky Cape as a new Eneolithic burial ground in the Forest-Steppe Volga Region // Proceedings of the Samara Scientific Center of the RAS]. 2015. Vol. 17. No 3 (2). P. 514—517. УДК 631.48 + 902 + 551.89 (in Russian)