EVALUATION OF LINEAR FACILITIES INFLUENCE ON THE ECOLOGICAL CONDITION OF VEGETATION

DOI

10.24411/1728-323X-2018-13006

Section

Ecology

Title

EVALUATION OF LINEAR FACILITIES INFLUENCE ON THE ECOLOGICAL CONDITION OF VEGETATION

Сontributors

V. V. Ieronova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

A. V. Bobrovskaia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

University of Tyumen

Abstract

The environmental condition of the plant communities in the vicinity of the town of Pyt'-Iakh of the Nefteyugansk District, located in the zone affected by two infrastructural facilities (a road and an overgrown tree clearance under the power lines), has been studied. Those facilities led to a dislocation of natural drainage lines and changes in the hydrological regime of the territory. It has been found out that plant communities react to anthropogenic impact. At the same time, the share of synanthropic plants is increasing in the disturbed plan associations (up to 22,4 %), the ecological structure of the communities is changing, germinating power of the growing stock is getting worse, accompanied by disappearance and replacement of the main forest-forming species.

Keywords

synanthropization, plant ecological groups, germinating power, growing stock, undergrowth.

References

1.   Belykh O. A. Ekologicheskaya otsenka sostoyaniya prigorodnykh lesov g. Baykalska / O. A. Belykh. A. V. Mokryy. M. A. Ga- lemina. L. V. Kanitskaya. E. T. Sultanova. E. V. Chuparina. [Ecological assessment of the state of suburban forests in Baikal / O. A. Belykh, A. V. Wet, Salamina M. A., L. V. Kanitskaya, E. T. Sultanov, Y. V. Chuprina]. Izvestiya Irkutskoy gosudarst- vennoy ekonomicheskoy akademii. 2015. Vol. 25. No. 5. P. 913—920. [in Russian]

2.    Gvozdetskiy N. A. Skhema fiziko-geograficheskogo rayonirovaniya Tyumenskoy oblasti / N. A. Gvozdetskiy. A. E. Krivolut- skiy. A. A. Makunina. [The scheme of physical-geographical regionalization of the Tyumen Region] Moscow, 1973. 248 p. [in Russian]

3.   Drogunova M. S. Ekologo-tsenoticheskiye gruppy umerennoy lesnoy zony kak fitoindikatory biotopov (na primere flory Tam- bovskoy oblasti) / M. S. Drogunova, N. N. Nazarenko. [Ecological-coenotic groups of the temperate forest zone as phytoin­dicator habitats: a study of the flora of the Tambov Region) / M. S. Draganova, N. N. Nazarenko. Bulletin of Tambov Uni­versity. A series of Natural and technical Sciences.]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennyye i tekhnicheskiye nau- ki. Tambov. 2017. Vol. 22. No. 5. P. 787—793. [in Russian]

4.    Zhigalskiy O. A. Otsenka biologicheskogo raznoobraziya lesnykh ekosistem Urala. [Assessment of biological diversity of forest ecosystems of the Urals, O. A. Zhigal'skii.] Bulletin Udmurd University. Biology. Earth science.]. Vestnik Udmurdskogo univer­siteta. Biologiya. Nauki o Zemle. 2011. No. 3. P. 13—22. [in Russian]

5.   Korobov V. B. Kharakter vozdeystviya transportnogo kompleksa na okruzhayushchuyu sredu Arkhangelskoy oblasti / V. B. Ko­robov. A. G. Tutygin. M. I. Dolgoshchelova. [The nature of the impact of the transport complex on the environment of the Arkhangelsk Region / V. B. Korobov, A. G. Tutygin, M. I. Dolgoshelova. Bulletin of the Pomor University. Series: Natural Sciences.]. Vestnikpomorskogo universiteta. Seriya: Estestvennyye nauki. 2011. No. 4. P. 19—26. [in Russian]

6.    Lavygina O. L. Ekologicheskiye aspekty pri stroitelstve lineynykh obyektov. [Ecological aspects of the construction of linear facilities / Ladygina O. L. / Izvestiya vuzov. [Investment. Construction. Real estate]. Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitelstvo. Nedvizhimost. No. 5 (10). 2014. P. 73—79. [in Russian]

7.    Mironycheva-Tokareva N. P. Transformatsiya rastitelnogo pokrova bolotnykh ekosistem pri stroitelstve dorozhnogo polotna (na primere tayezhnoy zony Zapadnoy Sibiri) / N. P. Mironycheva-Tokareva. E. V. Mikhaylova. E. K. Vishnyakova. [Trans­formation of vegetation cover of marsh ecosystems in the construction of the roadway: a case of the taiga zone of Western Siberia) N. P. Mironycheva-Tokareva, E. V. Mikhailova, E. K. Vishnyakova. Bulletin of Orenburg state University]. Vestnik Orenburskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. No. 12 (212). P. 55—59. [in Russian]

8.    Prokopyev E. P. Ekologiya rastitelnykh soobshchestv (Fitotsenologiya): Ucheb. [] Tomsk. 2003. 456 p. [in Russian]

9.    Smirnova O. V. Metodologicheskiye podkhody i metody otsenki klimaksovogo i suktsessionnogo sostoyaniya lesnykh ekosis­tem (na primere vostochnoyevropeyskikh lesov). [Methodological approaches and methods of assessment of climax and suc­cession state of forest ecosystems: a case of East European forests) / O. V. Smirnova. Forestry.]. Lesovedeniye. 2004. No. 3. P. 15—27. [in Russian]

10.   Tsyganov D. N. Fitoindikatsiya ekologicheskikh rezhimov v podzone khvoyno- shirokolistvennykh lesov. [Phytoindication of ecological regimes in the subzone of coniferous-deciduous forests]. Moscow, Nauka. 1983. 196 p. [in Russian]

Shishov L. L. Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii. L. L. Shishov. V. D. Tonkonogov. I. I. Lebedeva. M. I. Gerasimova. [Classification and diagnostics of soils of Russia. L. L. Shishov, V. D. Tonkonogov, I. I. Lebedeva, M. I. Gerasimova]. Smo­lensk: Oykumena. 2004. 342 p. [in Russian]