SYNERGETIC EFFECT OF GEOECOLOGICAL PROCESSES AND GEOECOLOGICAL ZONING OF THE NORTH-EASTERN CASPIAN REGION

DOI:

10.24411/1728-323X-2018-14064

Section

Geoecology

Title

SYNERGETIC EFFECT OF GEOECOLOGICAL PROCESSES AND GEOECOLOGICAL ZONING OF THE NORTH-EASTERN CASPIAN REGION

Сontributors

A. S. Tabelinova, senior teacher, Kazakhstan branch of Lomonosov Moscow State University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Astana, Kazakhstan

Abstract

The North-Eastern Caspian Sea Region’s high-alti- tude landscape differentiation was based on the study of the geo-morphological levels which were formed as a result of the Region’s development and the Caspian Sea level periodic fluctuations and includes differences in landscape features and the specifics of geo-ecological processes. The boundaries of spatial distribution and the degree of investigated processes development were determined by index interpretation. The synergetic effect of geo-ecological processes and its consequences were revealed. Geo-ecological assessment of the investigated territory was carried out and environmental measures were proposed taking into account the state cadastres of nature protection resources of the Republic of Kazakhstan.

Keywords

effect of the geo-ecological processes, geo-ecological regions, modern landscapes of the North-Eastern Caspian Region, landscape levels.

References

1.   Rychagov G. I. Kolebaniye urovnya Kaspiyskogo morya: prichiny. posledstviya. prognoz // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5. Geo- grafiya. [Caspian Sea level fluctuations: causes, cosiquences, outlook. Bulletin of Moscow State University. Series. 5. Geography]. 2011. No. 2. P. 4—12. [in Russian].

2.   Leontiev O. K., Maev E. G., Rychagov G. I. Geomorfologiya beregov i dna Kaspiyskogo morya. [Geomorphology of the Cas­pian Sea coasts and bottom]. Moscow, Izd-vo MGU, 1977. 210 p. [in Russian].

3.   Ignatov E. I., Kaplin P. A. Vliyaniye sovremennoy transgressii Kaspiyskogo morya na dinamiku ego beregov. Geomorfologiya. [Influence of the recent transgression of the Caspian Sea on its coastal dynamics. Geomorphology]. Moscow, Nauka, No. 1,

1992.                  P. 12—21 [in Russian].

4.   Tabelinova A. S. Vliyaniye kolebaniya urovnya Kaspiyskogo morya na pribrezhnyye landshafty Mangistauskoy i Atyrauskoy oblastey Kazakhstana // Geomorfologiya. [The impact of Caspian transgressions on coastal landscapes. Scale 1:1 000 000. At­las of Atyrau region. Geomorphology]. Almaty, 2014. P. 236—237. [in Russian].

5.   Badyukova E. N. Istoriya razvitiya Severnogo Prikaspiya i delty Volgi. Okeanologiya. [Development history of the Northern Caspian Sea Region and the Volga delta. Oceanology]. 2010. Vol. 50. No. 6. P. 1002—1009. [in Russian].

6.   Geoekologicheskiye izmeneniya pri kolebaniyakh urovnya Kaspiyskogo morya [Geo-ecological changes due to fluctuations of the Caspian Sea level] / Eds. Kaplin P. A., Ignatova E. I. Moscow, Moscow State University, Faculty of Geography 1997. 208 p. (Kasimov, N. S. (Chief Editor), Geo-ecology of the pre-Caspian zone, Vol. 1.) [in Russian].

7.    Svitoch A. A. Bolshoy Kaspiy: stroyeniye i istoriya razvitiya. [The Greater Caspian Sea: structure and history of development]. Moscow, MSU, 2014. 270 p. [in Russian].

8.   Glazovsky N. F. Izbrannyye trudy. Tom 2. Osnovnyye sovremennyye ekologicheskiye. geopoliticheskiye problemy Kaspiysko- go regiona. [Selected papers. Volume 2. Basic modern ecological, geopolitical problems of the Caspian Sea Region]. Moscow, KMK Scientific Press Ltd, 2009. 535 p. [in Russian].

9.   Kasimov N. S., Kasatenkova M. S., Tkachenko A. N., Lychagin M. Yu., Kronenberg S. B. Geokhimiya lagunno-marshevykh i deltovykh landshaftov Prikaspiya. 100 let so dnya rozhdeniya A. I.Perelmana [Geochemistry of the Caspian Sea lagoon- marshy and delta landscapes. The 100th anniversary of the birth of A. I. Perelman] / N. S. Kasimov [et al.]. Moscow, Liga- Vent, 2016. 244 p. [in Russian].

10.  Tabelinova A. S. Geoekologicheskiye protsessy na territorii severo-vostochnogo Prikaspiya (Atyrauskaya i Mangystauskaya ob- lasti Kazakhstana) // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 5. Geografiya. [Geoecological processes on the territory of North-Eastern Caspian Sea Region (the Atyrau and Mangystau Regions of the Republic of Kazakhstan). Vestnik MGU. Series 5. Geography].

2017.                  No. 1. P. 25—32 [in Russian].

11.  Nikolaev V. A. Problemy regionalnogo landshaftovedeniya [Problems of regional landscape studying]. Moscow, MSU, 1979. 160 p. [in Russian].

12.  Kochurov B. I. Ekodiagnostika i sbalansirovannoye razvitiye. [Ecodiagnostics and balanced development]. Moscow — Smo­lensk, Magenta, 2003. 384 p. [in Russian].

13.  Kochurov B. I. Ekodiagnostika i sbalansirovannoye razvitiye. uchebnoye posobiye. — 2-e izd., ispr. i dop. [Ecodiagnostics and balanced development: a training manual. 2nd ed., revised and enlarged]. Moscow, INFRA-M, 2016. 362 p. [in Russian].

Akijanova F. G., Nurmambetov E. I. Geomorfologiya shelfa i beregovoy zony kazakhstanskoy chasti Kaspiyskogo morya v usloviyakh sovremennoy transgressii: Doklad na III Assambleye universitetov prikaspiyskikh gosudarstv. [Geomorphology of the Kazakh part of the Caspian sea coast and shelf in current transgression: the report of Caspian states’ universities assembly]. Aktay, 1998 p. 198—200. [in Russian].